privaatsustingimused

Autoextra avalikustab käesoleval lehel oma veebilehe privaatsustingimused.

MÕISTED

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
 • Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Autoextrale omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, toodete tellimine või Autoextra’ga meili teel ühenduse võtmine.
 • Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Autoextra teenuseid.
 • Leping on Autoextra ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
 • Tooted on kõik Autoextra poolt pakutavad tasulised tooted.  
 • Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
 • Müügikanalid on Autoextra poolt kasutatavad Kasutajaga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahendid. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

ÜLDSÄTTED

Autoextra on juriidiline isik Artvali OÜ reg.nr. 10730372, aadress: Värvi 5, 10621, Tallinn.

Isikuandmeid võib Autoextra töödelda:

 • vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
 • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
 • vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Kasutajatele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Autoextra töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Autoextra valduses olevate Isikuandmetega.

Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Autoextra töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

Nõusoleku alusel töötleb Autoextra isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Kasutaja on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Autoextra põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. 

Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Kasutaja annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

Veebilehte kasutades annab tarbija nõusoleku oma andmete kogumiseks ja töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Isikuandmed on muuhulgas nimi, kontakttelefon, paki kätte toimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress, suhtluskeel ja tarbimiseelistused.

 Autoextra kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
 • Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Autoextra kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Kasutaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
 • Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Kasutajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
 • Kliendi ja Kasutaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
 • Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Autoextra Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
 • Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Kasutaja antud nõusolekul, hindab Autoextra hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.
 • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh kauba kohale toimetamiseks. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ning neile puudub e-poel ligipääs.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Autoextra teeb koostööd isikutega, kellele Autoextra võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Kasutajaga seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla pangad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
 • Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Autoextra juhistele ning kehtiva lepingu alusel. 

KÜPSISED

Sarnaselt enamustele veebilehe operaatoritele kogub veebileht informatsiooni, mida tarbija brauser saadab veebilehte külastades. See informatsioon võib muuhulgas  sisaldada andmeid tarbija arvuti IP aadressi, brauseri tüübi, meie lehel külastatud alalehtede, külastusaja ja statistika kohta. 

Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid ja küpsisefaile, nt Google Analytics, Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebooki pixel (Facebook) ja Gemius S.A. (Megapanel/Gemius), mis neid koguvad, jälgivad ja analüüsivad.

Veebileht kasutab Facebooki Pixli ja Google Analyticsi infot reklaamide näitamiseks veebilehe külastajatele. Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide (https://www.facebook.com/ads/about/) ja Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel-tracking-benefits) kohta.

Veebileht kasutab küpsisefaile (serveri poolt saadetavad IT-andmed- väikesed tekstifailid, mida veebilehitsejad säilitavad tarbija lõppseadmes), mis võimaldavad tuvastada tarbija seadme ja kuvada e-poe veebilehte vastaval tema individuaalsetele vajadustele kohandatud viisil.

Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse, kuid neid on võimalik ka iseseisvalt hallata, nt blokeerida valides veebilehitsejas küpsisefailide kasutamisega mittenõustumist.

See võib põhjustada mõne e-poe funktsiooni valesti toimimist. Google Analytics võib siiski koguda andmeid Kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Tarbijad, kes ei soovi, et Google Analytics kasutataks nende andmeid, võivad paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse, mis on saadaval selle lingi alt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

TURVALISUS

Autoextra rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide veebilehe külastajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Autoextra tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.

Muuhulgas registreerib Autoextra kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Kasutajat otse.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Autoextra säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Autoextra poolt selleks kehtestatud korrale.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.
 • nõuda järelevalveasutuse hinnangut selle kohta, kas Kasutaja Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile jaanus@autoextra.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Autoextra meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda kaebusega Autoextra, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

Autoextra jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi avaldades muudatused veebilehel ja tagades, et kasutajate isikuandmete seadusjärgne kaitse jääb tagatuks. 

Kõigi privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@autoextra.ee

Shopping Cart
Scroll to Top